Definities & Afkortingen

Tekst voorafgaand aan de tabel:

In de brandbeveiling worden definities en afkortingen gebruikt die veelal historisch gegroeid zijn. In sommige gevallen komt zelfs voor dat een term vanuit verschillende perspectieven andere betekenissen heeft. Neem bijvoorbeeld de term; norm, eigenaar, upd.

Fire Protection Support heeft voor u de termen en hun betekenis overzichtelijk op deze pagina geplaatst. In de eerste kolom treft u de bron van de definitie aan, in de tweede kolom de term of afkorting en in de derde kolom de verklaring.

DocumentTermDefinitie
TB-80:2021aanpassingenAlle werkzaamheden aan de blusinstallatie die leiden tot een gewijzigde configuratie ten opzichte van de originele installatie.
Voorbeelden van aanpassingen zijn; uitbreidingen van de installatie, permanente demontage van installatiedelen, vervangen van installatieonderdelen door andere fabricaten of typen, modificaties in software.
TB 60AaanspreeksnelheidDe tijd tussen het begin van een brand en de eerste detectie van een sprinkler/detector.
TB 60Aaanspreektemperatuur De temperatuur waarbij een sprinkler/detector in werking treedt.
Certificeringaccreditatiebeoordeling uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij om vast te stellen dat de certificatieinstelling a. voldoet aan de eisen voor een certificatie-instelling en b. op de juiste wijze uitvoering geeft aan het certificatieschema. In Nederland is dit de Raad voor Accreditatie (RvA) te Utrecht.
TB 75achtertoneelRuimte achter het toneel met (beweegbare) decorstukken, toegankelijk voor theatertechnici, acteurs en aanvoer van materieel e.d., veelal de kleedkamers en overige verblijfskamers.
Inspectieafgeleide doelstellingenAfgeleide doelstellingen: de uit de primaire doelstellingen afgeleide doelstellingen voor een brandbeveiligingssysteem. Voor de inspectie worden deze ‘vertaald’ naar inspectiepunten.
Toelichting; een brandbeveiligingssysteem wordt altijd geïnspecteerd op de afgeleide doelstelling. Bij een inspectie van alleen de brandmeldinstallatie kan de doelstelling “veilig vluchten” dus niet worden bevestigd. Wel kan de afgeleide doelstelling “de brand tijdig detecteren en alarmeren, en de brandveiligheidsvoorzieningen tijdig activeren” worden bevestigd.
CertificeringafkeurcriteriumDe conditie waarbij – of de vastgestelde grenswaarde bij overschrijding waarvan de conclusie getrokken wordt dat niet aan de gestelde eis wordt voldaan (met als resultaat afkeur).
Certificering VBBafnemerPersoon of organisatie die het product afneemt van de leverancier.
Certificering UPD:1.1afnemerPersoon of organisatie die opdracht geeft voor het opstellen van het uitgangspuntendocument
brandbeveiliging of specificatie brandbeveiliging aan de organisatie en dit vervolgens afneemt.
TB 77BafpersdrukDruk welke componenten kortstondig (tijdens afpersen) kunnen weerstaan.
CertificeringafwijkingEen situatie die niet in overeenstemming is met de eisen. Afwijkingen kunnen betrekking hebben op het gecertificeerde product en/of op het kwaliteitssysteem. Afwijkingen kunnen worden geclassificeerd als
major of minor. Afwijkingen worden vastgesteld ten opzichte van het uitgangspuntendocument en/of de onderliggende normen.
NEN 12845+1073:2017alarmbeproevingsafsluiterAfsluiter waarmee water kan worden afgenomen om de werking van de alarmbel en/of gekoppeld elektrisch brandalarm te beproeven.
NEN 12845+1073:2017alarmklepTerugslagklep, van het natte, droge of samengestelde type, die tevens de alarmbel in gang zet als de sprinklersectie in werking is.
NEN 12845+1073:2017alarmklep, afwisselende Alarmklep toepasbaar in een natte, droge of afwisselende sectie.
NEN 12845+1073:2017alarmklep, droog Alarmklep toepasbaar in een droge sectie; en/of in combinatie met een natte alarmklep in een afwisselende sectie.
NEN 12845+1073:2017alarmklep, nat Alarmklep waarbij de sectie gevuld is met een vloeistof (in de meeste gevallen is dat water).
NEN 12845+1073:2017alarmklepopstellingSamenstelling van alarmklep, afsluiter met alle bijbehorende kleppen en appendages ten behoeve van één sprinklersectie.
Certificering BMIalarmzoneEen geografisch deel van het ontruimingsgebied waarin een akoestisch en/of optisch ontruimingsalarm wordt gegeven.
NEN 12845+1073:2017A-meter Manometer, aangesloten op de openbare waterleidingaansluiting tussen de toevoerafsluiter en de terugslagklep.
TB 64BapprovedAcceptabel voor de AHJ.
NEN 12845+1073:2017armleidingLeiding korter dan 0,3 m, die een enkele sprinkler voedt niet zijnde het laatste deel van een sprinklerleiding.
Certificering BMIattest installatiewerkEen bewijs dat het installatiebedrijf afgeeft na oplevering van het installatiewerk. Het attest installatiewerk maakt voor de afnemer en derden inzichtelijk dat het installatiewerk aan de eisen die in dit certificatieschema zijn gesteld voldoet.
CertificeringauditSystematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijs en het
objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan overeengekomen auditcriteria is voldaan.
TB 64Bauthority Having Jurisdiction (AHJ)De AHJ bestaat in het algemeen uit “de eisende partijen”. De AHJ werkt nauw samen met de inspectie-instelling en de certificeringinstelling. Normaliter zal de inspectie-instelling de inspectiewerkzaamheden uitvoeren en zal de samenwerking met de AHJ tot uiting komen in het opstellen van het Uitgangspuntendocument / Inspectieplan en de goedkeuring daarvan door de AHJ. Bij een inspectie geconstateerde afwijkingen, die om wat voor reden dan ook niet verholpen gaan worden, is het de verantwoordelijkheid van de inspectie-instelling tijdig en adequaat de AHJ en de certificeringinstelling hierin te betrekken om tot een afgewogen eindoordeel te komen.
TB 60Aautomatische brandmelders Systemen die bij een bepaalde temperatuurverhoging of rookconcentratie intern of extern zonder menselijk ingrijpen alarm slaan.
TB 60Aautomatische doormelding Voorziening voor de overdracht van een brandmelding van een brandbeveiligingsinstallatie naar de brandweeralarmcentrale.
InspectiebasisontwerpDoel, uitgangspunten, ontwerpkeuzes en functionele eisen die onder verantwoordelijkheid van de gebruiker/eigenaar zijn opgesteld. Deze zijn gebaseerd op regelgeving en/of private afspraken ten aanzien van brandbeveiliging (bijvoorbeeld verzekeraar). Deze zijn vastgelegd in een document of verzameling van documenten (bijvoorbeeld MPB, UPD, PvE of bestek) dat tevens de relevante geaccepteerde normen bevat. Het basisontwerp bevat de van toepassing zijnde afgeleide doelstelling(en).
NEN 12845+1073:2017bassinKunstmatig aangelegd open waterreservoir met ondoorlaatbare bodem en wanden.
TB-80:2021beheer- en onderhoudsprogrammaProgramma opgesteld door de leverancier en/of deskundige en/of onderhouder van de blusinstallatie waarin de componenten in de blusinstallatie, met frequentie van controle en testen en het benodigde onderhoud is vastgelegd.
TB-80:2021beheerderDe beheerder is een rol in dit TB. Het kan één of meerdere bedrijven en/of personen zijn die door de gebouweigenaar de zorg en verantwoordelijkheid heeft/ hebben voor de installatie.
De beheerder is geïnstrueerd om de installatie te kunnen beheren en het functioneren van de blusinstallatie te testen.
Certificering BMIbeheerderPersoon, al dan niet in dienst van de gebruiker, die belast is met het beheer van de
brandmeldinstallatie, die beschikt over een vereist bewijs van vakbekwaamheid en die is geïnstrueerd
omtrent de hem/haar toevertrouwde taken en mogelijke gevaren die zijn verbonden aan onjuist handelen.
Certificering UPD:1.1beoordelingUitvoering van dit certificatieschema door de certificatie-instelling bij de organisatie.
Certificering VBBbeoordelingUitvoering van dit certificatieschema door de certificatie-instelling bij de leverancier.
TB 65beveiligd gebiedIn dit Technisch Bulletin wordt, tenzij anders aangegeven, onder beveiligd gebied verstaan: het gebied voorzien van een gecertificeerde brandblusinstallatie met inbegrip van de ruimten welke binnen het installatievoorschrift van de brandblusinstallatie onbeveiligd mogen worden gelaten.
TB-80:2021bijvulinrichtingVoorziening die binnen bepaalde tijd voor voldoende watervoorraad zorgt indien de watervoorraad ontoereikend is.
InspectieblussysteemEen installatie inclusief de daar direct aan verbonden essentiële bouwkundige en organisatorische maatregelen, die met behulp van een blusmedium een brand kan beheersen en (of) blussen.
TB 60Abluswatervoorziening Van tevoren getroffen maatregelen om bluswater beschikbaar te hebben of te krijgen.
NEN 12845+1073:2017B-meter Manometer, aangesloten op en op dezelfde hoogte als de alarmklep, die de druk vóór de klep aangeeft.
AlgemeenBMIBrandmeldinstallatie.
TB 77BbronpompPomp en de gekoppelde aandrijving die onder water in een bron zijn gesitueerd.
NEN 12845+1073:2017brandbaar materiaalBrandbaar materiaal volgens NEN-EN 13501-1.
Inspectiebrandbeveiliging Het samenhangende geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen in een object, waarmee de gevolgen van brand tot een aanvaardbare omvang worden teruggebracht.
InspectiebrandbeveiligingsinstallatieEen installatie inclusief gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen, die qua functie in combinatie met elkaar voorwaarde zijn voor het realiseren van de afgeleiddoelstelling(en).
TB 60Abrandbeveiligingsinstallatie vuurwerkbewaarplaats Het geheel van sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie.
InspectiebrandbeveiligingssysteemEen brandbeveiligingsinstallatie inclusief de daar direct aan verbonden essentiële bouwkundige en organisatorische maatregelen, die qua functie in combinatie met elkaar voorwaarde zijn voor het realiseren van de afgeleide doelstelling(en).
InspectiebrandbeveiligingsvoorzieningenInstallaties en voorzieningen die vanuit een centrale eenheid worden aangestuurd (zoals liften, brandweerliften, brandkleppen, brandweeringang, deuren, luchtbehandeling- en ventilatie-installaties, roltrappen, rolluiken, voorzieningen in brand- en rookwerende scheidingen, etc).
TB 65brandblusinstallatieEen vast opgestelde automatische brandblus- of brandbeheersinstallatie (o.a. sprinkler-, blusgas-, blusschuimbeveiliging).
TB 65brandcompartiment: Met een brandcompartiment wordt bedoeld een brandcompartiment zoals omschreven in het Bouwbesluit 2003 dan wel een meer recente versie.
TB 65Brandcompartimentsklasse AVolledige beveiliging. Het gebouw is geheel voorzien van een gecertificeerde brandblusinstallatie.
TB 65Brandcompartimentsklasse BGedeeltelijke beveiliging met brandcompartimentering. Het gebouw is ingedeeld in brandcompartimenten die niet allemaal zijn voorzien van een gecertificeerde brandblusinstallatie.
TB 65Brandcompartimentsklasse CGedeeltelijke beveiliging zonder brandcompartimentering. Het gebouw is gedeeltelijk voorzien van een gecertificeerde brandblusinstallatie. De brandscheidingen tussen beveiligd en onbeveiligd gebied voldoen aan het uitgangspuntendocument maar niet aan de minimum waarden voor brandcompartimentering.
TB 65Brandcompartimentsklasse DObjectbeveiliging. Object- of installatiebeveiliging. In een ruimte (brandcompartiment) of in de buitenlucht is alleen een installatie of een object beveiligd met een gecertificeerde brandblusinstallatie.
TB 65Brandcompartimentsklassen A, B, C en DClassificatie geschiedt door het indelen in vier klassen. De brandcompartimentsklassen A t/m C hebben betrekking op beveiligde gebouwen al dan niet voorzien van deugdelijke brandcompartimentering. Bij brandcompartimentsklasse D betreft het alleen de beveiliging van een object of installatie en wordt dus geen uitsluitsel gegeven over het brandcompartiment waar het object of de installatie zich in bevindt. De klasse (A, B, C dan wel D) moet zijn vastgelegd in het uitgangspuntendocument. De gerealiseerde brandbeveiliging moet voldoen aan het uitgangspuntendocument.
Certificering BMIbranddetectiebedrijfDe leverancier die verantwoordelijk is voor het ontwerp, de aanleg, inbedrijfstelling en oplevering van de installatie en voor de compatibiliteit van de in de installatie toegepaste componenten en onderdelen.
TB 60Abrandmeldinstallatie Een samenstelsel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale en een doormeldinstallatie dat nodig is voor het ontdekken van een brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties.
Certificering BMIbrandmeldinstallatie Een samenstel van apparatuur, leidingen, toebehoren van leidingen en stuurbekabeling, welke nodig zijn voor het detecteren van brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties. NEN 2654-1, figuur 1 geeft dit duidelijk aan.
TB 60Abrandmeldinstallatie met volledige bewakingBrandmeldinstallatie met automatische melders in alle ruimten met uitzondering van natte ruimten en dergelijke (zie NEN 2535).
Certificering BMIbrandmeldinstallatiecertificaat Een bewijs dat het branddetectiebedrijf afgeeft na levering van de brandmeldinstallatie. Het
brandmeldinstallatiecertificaat maakt voor de afnemer en derden inzichtelijk dat de brandmeldinstallatie aan de eisen uit het certificatieschema brandmeldinstallatie voldoet.
Certificering BMIbrandmeldonderhoudsbedrijf De leverancier die het onderhoud aan de brandmeldinstallatie uitvoert.
TB 60Abrandmeldsysteem Automatisch of handbediende systemen om bij brand intern en/of extern alarm te slaan.
TB 60Abrandslanghaspels Bestaan uit een aansluiting op een watertoevoer een slang en een straalpijp en zijn bedoeld voor het blussen van een beginnende brand.
NEN 12845+1073:2017brandwerend compartiment Omsloten ruimte, die weerstand biedt tegen brand gedurende een minimaal vastgestelde tijdsduur.
TB 77BbronpompsysteemEen systeem bestaande uit minimaal een bron en pomp (incl. aandrijving en besturing) waarbij water uit het watervoerend pakket aan de grond wordt onttrokken.
TB 75brugConstructie op verschillende hoogten waarover technici zich kunnen verplaatsen en waar aan diverse theatertechniek is gemonteerd.
TB-80:2021buitenbedrijfstellingTijdelijke onderbreking van de operationele staat van de blusinstallatie of essentieel onderdeel daarvan.
TB 60Acategorie 3 vuurwerkVuurwerk in de originele ADR-verpakking.
TB 60Acategorie 4 vuurwerk Vuurwerk dat uit de originele ADR-verpakking is gehaald.
TB 77BCBVCollectieve Bluswater Voorziening
Een watervoorziening waarop twee of meer gebruikers aangesloten zijn. Een CBV is een samenstelling van een:
• bluswatervoorraad;
• pompsets;
• leidingen en apparatuur.
TB 77BCCACold cranking amperés. Stroom die een accu bij -18 graden C kan leveren bij een vastgestelde procedure.
AlgemeenCCVCentrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
AlgemeenCEAComité Européen des Assurances, Brussel.
CertificeringcertificaatDocument dat de leverancier opstelt en een verklaring omvat betreffende het gecertificeerde product.
CertificeringcertificatiemerkWoord- of beeldmerk dat gebruikt wordt om conformiteit met de gestelde eisen aan te geven.
CertificeringcertificatieschemaStelsel van regels, procedures en beheersaspecten voor het uitvoeren van certificatiebeooordelingen.
NEN 12845+1073:2017C-meter Manometer, aangesloten op en op dezelfde hoogte als de alarmklep, die de druk achter de klep aangeeft.
TB-80:2021collectieve bluswater voorziening (CBV):Samenstelling van bluswatervoorraad, pompsets, leidingen en apparatuur die bluswater levert aan meerdere gebruikers of meerdere gebouwen.
Inspectiecollectieve
bluswatervoorziening
Een waterreservoir met pompinstallatie waarop twee of meer VBB-systemen van verschillende gebruikers/eigenaren zijn aangesloten. De bluswatervoorziening kan ook dienen voor aansluiting van hydranten.
CertificeringCommissie van BelanghebbendenDe commissie binnen het CCV waar het draagvlak voor het schema bepaald wordt en die instemt met
(wijzigingen in) het conformiteitschema. In deze commissie zijn belanghebbende en betrokken
partijen vertegenwoordigd.
Certificering BMIcompatebiliteitHet functioneel juist communiceren tussen de diverse componenten en onderdelen van de
brandmeldinstallatie aangetoond op basis van NEN-EN 54-13 binnen de kaders genoemd binnen NEN 2654-1, figuur 1.
TB 67Bconformiteitsattest Verklaring waarin wordt aangegeven dat het geleverde overeenkomstig is met de van toepassing zijnde norm(en).
TB-80:2021controleControle is een begrip met meerdere betekenissen, afhankelijk van de context. Het is bijvoorbeeld toezicht op de juiste werking van een onderdeel, op het naleven van de voorschriften, op het al of niet aanwezig zijn van een fout. Controle is ook de mate van beheersing. Een beoordeling van de installatie om vast te stellen of de installatie zich in operationele toestand bevindt zodat het aannemelijk is dat de installatie bij een brand de functie kan vervullen waarvoor hij gebouwd is.
Nagaan of wordt voldaan aan de eisen. Controle kan worden uitgevoerd door bijvoorbeeld administratieve, visuele controle, test en functionele beproeving.
NEN 12845+1073:2017cut-off sprinkler Sprinkler die een deur of raam beveiligt tussen twee gebieden waarvan slechts één gebied wordt beveiligd door sprinklers.
TB 60Adeluge-sectie Sprinklersysteem waarbij alle sprinklers tegelijk gaan sproeien, waarbij vooraf geen water of luchtdruk in het leidingnet wordt onderhouden.
TB 75deluge-systeemSprinklersysteem waarbij alle sprinklers open staan.
InspectiedetailontwerpHet onder verantwoordelijkheid van de leverancier opgestelde, en op het basisontwerp gebaseerde ontwerp (volledige engineering: blokschema’s, installatieplattegronden, berekeningen, stuurfunctiematrix, etc).
Toelichting: de hoofdlijnen voor het detailontwerp (zoals de relevante geaccepteerde normen) kunnen al in het basisontwerp zijn opgenomen.
TB 77BdooddrukPompdruk bij gesloten persafsluiter met inachtneming van optredende speeddroop, dit is de maximaal voorkomende pompdruk (Churn pressure) relatief t.o.v. de atmosferische druk.
NEN 12845+1073:2017doorstroomhoeveelheidMinimale doorstroomhoeveelheid om aan de vereiste sproeidichtheid te voldoen.
NEN 12845+1073:2017drencherSproeier toegepast om water over een oppervlak te verspreiden als beveiliging tegen blootstelling aan brand.
TB 60Adroog systeem Sprinklersysteem waarvan de leidingen geen water bevatten, maar waarbij het leidingnet wel onder luchtdruk wordt gehouden.
NEN 12845+1073:2017drukhandhavingspomp (hulp- of jockey pomp) Kleine, automatisch werkende pompset om geringe waterverliezen aan te vullen en de installatie op druk te houden.
NEN 12845+1073:2017druktankTank met water onder voldoende luchtdruk om te waarborgen dat al het water kan worden geleverd bij de benodigde druk.
NEN 12845+1073:2017drukverhogingspompAutomatische pomp die aan een sprinklerinstallatie water levert, afkomstig van een hooggelegen reservoir of openbare waterleiding.
TB 77BECM Electronic Control Module, gemonteerd op de dieselmotor.
NEN 12845+1073:2017eenzijdige verdeling Leidingstelsel met sprinklerleidingen aan slechts één zijde van een verdeelleiding.
InspectieeigenaarVerantwoordelijke voor de brandveiligheid in een object.
NEN 12845+1073:2017eindgroep, afwisselende (natte en droge leiding) Deel van een natte sectie dat, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, afwisselend wordt gevuld met water of lucht/inert gas en wordt aangesloten op een droge of een afwisselende staartklep.
Certificering BMIeisende partijDe partij die de uitgangspunten voor het programma van eisen (mede) vaststelt. Dit kunnen
zijn de eigenaar/gebruiker en (of) de verzekeraar. Het bevoegd gezag kan een betrokken partij zijn die in voorkomend geval bevoegdheden heeft ten aanzien van de wettelijke uitgangspunten voor de brandmeldbeveiliging.
TB 77Belektrische installatieSamenstel van bij elkaar behorend elektrische componenten met onderling op elkaar afgestemde eigenschappen om bepaalde doelen te realiseren.
AlgemeenENEuropese Norm, uitgegeven door CEN of CENELEC (European Committee for (Electrotechnical).
Standardization).
NEN 12845+1073:2017enkelzijdige hoofdvoedingLeidingstelsel met slechts één toevoerroute van water naar elke sprinklerleiding.
NEN 12845+1073:2017enkelzijdige sprinklerleidingvoeding Leidingstelsel met slechts één toevoerroute van water vanaf een verdeelleiding.
Certificering UPD:1.1equivalente oplossingOplossing die afwijkt van de voorgeschreven oplossing maar ten minste tot dezelfde
doeltreffendheid van de brandbeveiliging leidt.
TB 75expeditieruimteRuimte waar inpandig een of meer vrachtwagens kunnen voorkomen, vaak grenzend aan het toneel.
AlgemeenFMFactory Mutual Global.
Certificering BMIfunctiematrixEen matrix waaruit blijkt hoe meldergroepen (of onderdelen ervan) van de brandmeldinstallatie met elkaar in verbinding staan en hoe het proces van aansturing van brandveiligheidsvoorzieningen verloopt.
TB-80:2021functioneel beproevenHet uitvoeren van handelingen bij samengestelde componenten, om te achterhalen of deze voldoen aan vooraf gedefinieerde prestatie-eisen.
NEN 12845+1073:2017gebouw met meer dan één bouwlaagGebouw met twee of meer bouwlagen, bovengronds of ondergronds.
Certificering BMIgebruikerDe verantwoordelijke persoon voor het beheer van een brandmeldinstallatie, of de eigenaar van een brandmeldinstallatie.
TB-80:2021gebruikerDe rechtspersoon die het bouwwerk gebruikt.
De gebruiker kan ook eigenaar van het bouwwerk zijn (gebruiker-eigenaar), maar eigendom en gebruik zijn soms gescheiden, bijvoorbeeld bij verhuur.
TB 77BgebruikerEigenaar van het op de CBV aangesloten VBB-systeem.
CertificeringgebruikerDe natuurlijke of rechtspersoon die het feitelijke gebruik van een bouwwerk heeft, en daardoor verantwoordelijk is voor de beveiliging van dat bouwwerk tegen brand. In bepaalde gevallen is de gebruiker
tevens eigenaar van het bouwwerk (gebruiker-eigenaar), maar vaker zijn eigendom en gebruik gescheiden doordat het bouwwerk bijvoorbeeld is verhuurd.
InspectiegebruikerVerantwoordelijke voor de brandveiligheid in een object.
NEN 12845+1073:2017geschikt voor sprinklertoepassingTerm van toepassing op apparatuur en componenten, die door de instanties zijn geaccepteerd en geschikt bevonden voor specifieke toepassing in een sprinklerinstallatie of doordat deze voldoen aan beschikbare EN-productnormen of indien niet beschikbaar door aan specifieke criteria te voldoen.
Algemeengoedgekeurde componentenComponenten waarvan op grond van de relevante productnorm of het relevante voorschrift is onderbouwd of vastgesteld dat zij geschikt zijn voor de toepassing.
Inspectiegoedkeur criteriaCriteria om te bepalen of aan een inspectiepunt wordt voldaan. Op basis van het normatief kader wordt bepaald wanneer wel of niet wordt voldaan aan de criteria.
NEN 12845+1073:2017gridconfiguratieLeidingstelsel waarin het water naar elke sprinkler via meer dan één route stroomt.
TB 60Ahandbrandmelders Niet-automatische voorzieningen om alarm te slaan bij brand.
NEN 12845+1073:2017hangerConstructie om het leidingnet aan de gebouwconstructie te bevestigen.
NEN 12845+1073:2017hoofdleidingLeiding die twee of meer watertoevoerleidingen verbindt met de alarmklepopstelling(en).
NEN 12845+1073:2017hoofdverdeelleidingLeiding die een verdeelleiding voedt.
NEN 12845+1073:2017hoogbouwinstallatieSprinklerinstallatie waarin de hoogste sprinkler zich bevindt op meer dan 45 m boven de laagste sprinkler of boven de sprinklerpompen, waarbij de laagste moet worden aangehouden.
TB 75hoogte toneeltorenAfstand tussen de bovenkant van de vloer van het toneel en het hoogste punt van de onderzijde van de dakconstructie van de toneeltoren.
TB-80:2021huurderIemand (vertegenwoordiger van een bedrijf of een persoon) die iets in dienst, in gebruik neemt tegen betaling.
AlgemeenIAF
International Accreditation Forum
Certificeringinitiële beoordelingBeoordeling welke leidt tot besluitvorming en afgifte van het productcertificaat.
Inspectieinitiële inspectie Het eerste (volledig afgeronde) onderzoek aan de hand van de relevante inspectiepunten om vast te stellen of (een deel of delen van) het brandbeveiligingssysteem voldoet (voldoen) aan de afgeleide doelstelling(en), afgerond met een inspectierapport.
InspectieinspectiecertificaatGeharmoniseerd document dat wordt afgegeven zodra in een inspectierapport over de brandbeveiliging een positieve conclusie wordt getrokken over het voldoen aan de afgeleide doelstellingen.
InspectieinspectiemerkHet merk dat de inspectie-instelling aanbrengt op het document waarin de conclusie uit de inspectie is
opgenomen, ten teken dat de inspectie volgens dit certificatieschema is uitgevoerd.
InspectieinspectieplanIntern document waarin beschreven is hoe de inspectie wordt uitgevoerd. Bevat o.a. de demarcatie van de inspectieopdracht, de (verwijzing naar de) uitgangspunten, inspectiepunten, normatief kader en het inspectieproces (definiëren van bepaalde specifieke inspectiemomenten).
InspectieinspectiepuntenTe inspecteren essentiële onderdelen van het brandbeveiligingssysteem die een relatie hebben met de afgeleide doelstelling.
InspectieinspectierapportGeharmoniseerd rapport, dat verslag doet van de inspectie en waarin over de brandbeveiliging een conclusie wordt getrokken over het voldoen aan de afgeleide doelstellingen.
InspectieinspectieschemaDe in de CvB gemaakte afspraken over het onderwerp van inspectie.
Inspectieinstallatie Sprinklerinstallatie, sproei-installatie, watermistinstallatie, blusschuiminstallatie, blusgasinstallatie, brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, rookbeheersingsinstallatie, collectieve bluswatervoorziening.
TB-80:2021installatiebeschikbaarheidDeel van de tijd binnen een jaar waarin de installatie beschikbaar is, uitgedrukt in een percentage.
InspectieinstallatiecertificaatEen verklaring van de leverancier dat de installatie conform de norm is gerealiseerd.
NEN 12845+1073:2017instantiesOrganisaties verantwoordelijk voor de goedkeuring van sprinklerinstallaties, apparatuur en procedures, zoals o.a. brandweer, bouw- en woningtoezicht, brandverzekeraar, waterleidingbedrijf of andere aangewezen overheden.
AlgemeenISOInternationale norm, uitgegeven door ISO (International Organization for Standardization).
TB 77BK-lijnLijn uitgezet in de grafiek van de watervoorziening waarbij op basis van hydraulische berekeningen de vereiste druk tegen de capaciteit wordt uitgezet voor het berekende sproeivlak.
NEN 12845+1073:2017knooppuntPunt in het leidingnet waar druk en debiet(en) worden berekend; elk knooppunt is een gegevenspunt voor hydraulische berekeningen in de sectie.
TB 77BkoelvloeistofHet in de dieselmotor aanwezige koelmiddel.
TB 77BkoelwaterWater dat wordt afgetakt van de perszijde van de pomp voor koeling van de pomp en het koelen van het koelsysteem van de diesel.
NEN 12845+1073:2017leidingstelselLeidingen, die een groep sprinklers voeden. Leidingstelsels kunnen worden uitgevoerd als ringconfiguratie, gridconfiguratie of vertakte configuratie.
TB-80:2021leverancierDe organisatie(s) die de blusinstallatie heeft (hebben) ontworpen en aangelegd.
CertificeringleverancierOrganisatie die het product op de markt brengt.
InspectieleverancierVerantwoordelijke voor de levering van een (deel van het) brandbeveiligingssysteem.
TB 75lierenkamerRuimte bovenin de toneeltoren waar lieren staan opgesteld voor de toneelhijsinstallatie.
Certificering VBBlisted and/or approved componentsConform de definitie uit NFPA 13, paragraaf 3.2.1* Approved. “Acceptable to the authority having jurisdiction.
What is the difference between the terms listed and approved? In the context of NFPA 13, the term approved has a different meaning from the term listed, which is defined in 3.2.3. A component that is
approved is not necessarily listed. Components critical to the proper operation of a sprinkler system, such as alarm valves, dry pipe valves, sprinklers, and hangers, must be both listed and approved. Noncritical
components that should not have an effect on system performance, such as drain valves, are not required to be listed but are required to be approved. See the commentary following A.3.2.3 for more information on the term listed. Components that are required to be approved are necessary to maintain an acceptable level of system reliability. However, their impairment would not render the sprinkler system out of service. Components such as pressure gauges, drain valves, and signs fit into this category.”
TB 64Blisted en listingDit zijn typische NFPA begrippen, die in Nederland niet eenduidig vertaalbaar zijn. Men spreekt van ‘listed’ (vrij vertaald ‘goedgekeurd’) als er op een product een ‘listing’ (vrij vertaald ‘goedkeur, die op een lijst is vastgelegd’) rust.
TB-80:2021logboekEen registratie waarin gebeurtenissen gerelateerd met de brandveiligheidsinstallatie worden bijgehouden zo dat later teruggelezen kan worden wat er precies gebeurd is op een bepaald moment.
Certificering BBCV:1.0logboekEen fysiek of digitaal boek waarin gebeurtenissen worden bijgehouden. Doel van een logboek is dat
later teruggelezen kan worden wat er precies gebeurd is op een bepaald moment. Het is dus van
groot belang dat alle details in het logboek terecht komen, zodat men later niets mist. Ook is het van
belang dat de vastleggingen in een logboek authentiek zijn. De gegevens mogen niet verwijderd of ongecontroleerd gemuteerd worden.
NEN 12845+1073:2017luchtzakkenAl dan niet vrij hangende ronde en/of halfronde textiele luchtverdeelslangen die vele meters lang kunnen zijn, die worden gebruikt voor inblaas van grote hoeveelheden lucht.
Certificering UPD:1.1maatgevend scenarioVoorstelbare buitengewone gebeurtenis die de meeste invloed heeft op de brandveiligheid.
NEN 12845+1073:2017maximaal gevraagd debiet (Qmax) Debiet op het snijpunt van de karakteristiek van de gevraagde druk en opbrengst van het gunstigste maximumsproeivlak van de sprinklerinstallatie en de watervoorzieningskarakteristiek van de geleverde druk en opbrengst bij een normaal waterpeil.
TB 77Bmaximale capaciteit bronMaximale capaciteit waarop de bron is ontworpen.
NEN 12845+1073:2017maximumsproeivlakVoor ontwerpdoeleinden veronderstelde maximale oppervlakte waarin sprinklers in geval van brand in werking treden.
NEN 12845+1073:2017maximumsproeivlak, hydraulisch gunstigstPlaats in een sprinklerverdeling van een maximumsproeivlak van gespecificeerde vorm waar het debiet maximaal is bij een specifieke druk gemeten ter plaatse van de alarmklepopstelling.
NEN 12845+1073:2017maximumsproeivlak, hydraulisch ongunstigstPlaats in een sprinklerverdeling van een maximumsproeivlak van gespecificeerde vorm waar de druk van de watervoorziening gemeten ter plaatse van de alarmklepopstelling maximaal is om de benodigde ontwerp­sproeidichtheid te geven.
NEN 12845+1073:2017mechanische koppelingLeidingverbinding anders dan draadpijpen, draadfittingen, spie-einden, mofverbindingen en flenzen, die wordt toegepast om leidingen en onderdelen met elkaar te verbinden.
NEN 12845+1073:2017meetbuisLeiding waarin de volumestroommeter is opgenomen.
NEN 12845+1073:2017meetleidingGeheel van leidingen, afsluiters, meetbuizen en afvoermogelijkheden voor het bepalen van de volumestroom.
InspectiemeldinstallatieInstallatie inclusief de daar direct aan verbonden essentiële technische voorzieningen, die in combinatie met elkaar voorwaarde zijn voor signalering en (of) activering.
CertificeringMLAMulti Lateral Agreement of Acceptance, een overeenkomst tussen de nationale accreditatie-instanties in de Europese lidstaten om elkaars oordeel over een conformiteitbeoordelende instelling onverkort te
accepteren.
Certificering VBBmodificatieEen modificatie van de bestaande VBB-installatie is:
- aanpassing van de VBB-installatie anders dan uitbreiding;
- vervanging van componenten door componenten met een gelijke functionele maar andere technische specificatie.
AlgemeenMPBMasterplan Brandveiligheid
TB 60Anat systeem Systeem waarvan de toevoerleidingen naar de sprinklerkoppen continu water bevatten.
AlgemeenNAW-gegevensNaam, adres, woonplaats
AlgemeenNENNederlandse Norm, uitgegeven door NEN.
AlgemeenNEN-EN-ISO/IEC Nederlandse versie van de internationale norm.
AlgemeenNFPANational Fire Protection Association, USA
Certificering BMInominale staatConform de definitie in NEN 2654-1: staat waarbij elk onderdeel van de brandmeldinstallatie, wat
betreft de fysieke positie en de technische functionaliteit, overeenkomt met de installatieplattegronden, blokschema’s, functiematrixen en bedieningsvoorschriften, en zich bevindt binnen de bandbreedte zoals dat in de productspecificaties is vastgelegd.
TB-80:2021nominale staatDe in grenswaarden uitgedrukte functionaliteit (fysieke instellingen en software-instellingen) van enig onderdeel van de installatie. De nominale staat wordt bepaald aan de hand van de uitgangspunten die golden – en de normen die gehanteerd zijn bij het ontwerp van de installatie (bron: CCV-certificatieschema). De functievervulling van installatiedelen komt niet in gevaar (bron NEN 2767 conditie 3).
Certificering VBBnominale staatIn grenswaarden uitgedrukte functionaliteit of conditie van enig onderdeel van de VBB-installatie.
TB 77Bnon-critical sensorEen sensor die wel aanwezig is maar niet kritisch is voor de goede werking van de pompset.
TB 77Bnoodstroom aggregaatInstallatie bestaande uit dieselmotor en generator om ter plaatse elektriciteit op te wekken, die automatisch in werking treedt zodra de netspanning uitvalt.
Certificering VBBnormDocument uitgegeven door een normalisatie-instituut waarin doorbetrokken partijen afspraken zijn vastgelegd met het doel zich daaraan te houden. Nederlandse normen worden uitgegeven door NEN
in Delft.
InspectienormEen beschreven algemene regel of maatstaf. Een norm wordt ook wel voorschrift of standaard (Engels: standard) genoemd.
Algemeennorm Document waarin door betrokken partijen afspraken zijn vastgelegd met het doel zich daaraan te houden.
NEN 12845+1073:2017normaal waterpeilWaterpeil van de watervoorziening dat noodzakelijk is voor de effectieve inhoud in verhouding tot het laagwaterpeil, inclusief noodzakelijke marges bijvoorbeeld voor een ijslaag.
Inspectienormatief kaderHet geheel van relevante gedocumenteerde informatie dat dient als referentie van de inspectie. Tot het normatief kader worden gerekend het basisontwerp, het detailontwerp, de geaccepteerde normen, overige nationale of internationale normen, praktijkrichtlijnen, technische afspraken, voorschriften, componentendata (data sheets, approvals, manuals etc), branchedocumenten (zoals de standaard documenten van kaderstellende partijen zoals NVBR/Brandweer Nederland), harmonisatiedocumenten, FAQ’s, besluitenlijsten en interpretatiebesluiten (van CCV en NEN), beproevings- en testresultaten, die door de inspectie-instelling in samenhang worden gebruikt om vast te stellen of een bepaalde afgeleide doelstelling is gehaald.
AlgemeenNVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Toelichting: de NVBR is opgegaan in Brandweer Nederland
AlgemeenOAIOntruimingsalarminstallatie.
InspectieobjectEen inrichting, bijvoorbeeld een complex, gebouw, ruimte, voertuig, vaartuig of technische voorziening (bijvoorbeeld een machine of generator) waar één of meerdere brandbeveiligingssystemen in aanwezig zijn om te komen tot de beoogde doelstellingen.
NEN 12845+1073:2017onbeperkte watervoorradenNatuurlijke en kunstmatige watervoorraden die feitelijk onuitputtelijk zijn wat betreft capaciteit en klimaat enz., zoals rivieren, kanalen en meren. Dit geldt mede voor speciaal voor sprinklerdoeleinden gegraven vijvers.
NEN 12845+1073:2017onbrandbaar materiaalMateriaal dat niet of niet significant bijdraagt aan een brand volgens NEN-EN 13501-1.
Certificering BMIonderhoudAlle maatregelen die ten doel hebben gedurende de totale gebruiksduur de nominale staat te handhaven en te herstellen.
TB-80:2021onderhoudDe combinatie van technische handelingen om de onderdelen van de sprinklerinstallatie in nominale staat te houden of te brengen met reparatie(s).
Certificering VBBonderhoudDe combinatie van alle technische handelingen bedoeld om een brandbeveiligingsinstallatie in de
staat te houden of terug te brengen waarin hij de vereiste functie kan vervullen zodat aan de verwachting wordt voldaan dat deze installatie de gewenste bedrijfsvaardigheid bezit.
TB-80:2021onderhouderDe personen en/of bedrijven die het onderhoud uitvoert/uitvoeren.
Certificering VBBonderhoudsbedrijfOrganisatie die de dienst op de markt brengt; de leverancier van de dienst onderhoud; het bedrijf
dat de dienst onderhoud aan de brandbeveiligingsinstallatie levert; het bedrijf dat als hoofdaannemer het onderhoud aan de brandbeveiligingsinstallatie verricht.
Certificering BMIonderhoudsdienstHet onderhoud aan de in het Programma van Eisen beschreven brandmeldinstallatie.
TB 75ondertoneelRuimte onder een (demontabele) toneelvloer met daarin de mogelijkheid om:
• opkomsten van acteurs en decorelementen van onderaf mogelijk te maken, en/of
• technische installatie(s) op te stellen welke nodig zijn voor de voorstelling.
NEN 12845+1073:2017ontluchterToestel om bij het aanspreken van een sprinkler lucht of inert gas uit een droge of afwisselende sectie te laten ontsnappen om de alarmklep sneller in werking te laten treden.
Certificering BMIontruimingsalarminstallatieEen samenstel van apparatuur, leidingen, toebehoren van leidingen en stuurbekabeling, welke nodig zijn voor het geven van ontruimingsalarm in een ontruimingsgebied zodat een snelle en ordelijke personele ontruiming van het gebied wordt bewerkstelligd.
NEN 12845+1073:2017ontwerppuntPunt gelegen op de verdeelleiding van een tabelleninstallatie waarachter het leidingnet wordt gedimensioneerd aan de hand van tabellen en waarvóór het leidingnet wordt gedimensioneerd aan de hand van hydraulische berekeningen.
NEN 12845+1073:2017ontwerpsproeidichtheidMinimale sproeidichtheid uitgedrukt in millimeters per min (mm/min) water, waarvoor een sprinklerinstallatie is ontworpen, bepaald door de opbrengst van een aantal sprinklers in liter per minuut gedeeld door de bestreken oppervlakte in m2 .
TB 77Bontwerpstroom (IB) (van een elektrische stroomketen)Elektrische stroom bestemd om door een elektrische stroomketen te vloeien bij normaal bedrijf.
Certificering VBBopdrachtgeverDe natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot aanleg of onderhoud van de VBB-installatie, in het schema ook aangeduid als ‘gebruiker’. De opdrachtgever bepaalt wat de opdracht aan de VBB-leverancier inhoudt.
TB-80:2021operationele staatAlle vereiste componenten van de installatie verkeren in werkbare toestand. Het geeft aan dat de installatie paraat of in bedrijf is.
Wordt ook werkvaardige toestand genoemd.
TB 75orkestbakRuimte voor het (voor)toneel waar het orkest plaatsneemt, soms met een beweegbaar deel.
TB 77Boverbelastingsstroom (van een elektrische stroomketen)Overstroom in een elektrische stroomketen die niet is veroorzaakt door een kortsluiting of door een aardfout.
TB 60APACParticuliere Alarm Centrale.
Certificeringperiodieke beoordelingBeoordeling gericht op bevestiging dat nog steeds aan de eisen en voorwaarden voldaan wordt.
TB 77BpersdrukManometrische druk aan de perszijde van de pomp.
AlgemeenPGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
TB 77Bpilot gestuurde klepKlep die met een externe bekrachtiging (hydraulisch of pneumatische klep) wordt gestuurd, waarbij de stand van de hoofdklep afhankelijk is van de stand van de stuurklep (pilot ventiel).
TB 77BpompcurvePompdruk (opvoerhoogte) als functie van de flow door de pomp (capaciteit).
TB 77BpompdrukHet door de pomp opgewekte drukverschil tussen de perszijde en de zuigzijde relatief t.o.v. de atmosferische druk.
TB 77BpompratingCapaciteit waarop de pomp wordt ontworpen.
TB 77BPREPressure Reducing Valve, Deze reduceert de druk in het systeem door het “knijpen” van de pompflow.
Inspectieprimaire doelstellingenDe essentiële eisen voor brandveiligheid, die vanuit Europese en Nederlandse wet- en regelgeving alsmede private afspraken ten aanzien van brandbeveiliging worden gesteld.
Toelichting; de primaire doelstellingen zijn veilig vluchten en het beperken van de omvang van de brand, en brand- en rookschade.
TB 77Bprimary sensorDe sensor die standaard als eerste gebruikt wordt.
Certificering BMIproducentHet bedrijf dat producten (zie bijlage 5 van het CCV-certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties) vervaardigt en/of levert en bijbehorende opleidingen verzorgt.
Certificering UPD:1.1productcertificaat Document waarop de certificatie-instelling verklaart dat gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is dat een uitgangspuntendocument brandbeveiliging of specificatie brandbeveiliging waarop het certificatiemerk is toegepast, voldoet aan de eisen gesteld in het certificatieschema.
Certificeringproductcertificaat Document dat de certificatie-instelling opstelt, en waarop de leverancier van het onder certificaat
geleverde product staat vermeld.
Certificering BMIprojecterenHet bepalen van de juiste locatie van de onderdelen en componenten in verband met het juiste functioneren binnen het ontwerp van de brandmeldinstallatie op basis van een geaccordeerd programma van eisen.
TB 75prosceniumVoorste deel van het toneel dat kan worden bespeeld als het voordoek gesloten is.
TB 75prosceniumopening (toneelopening)Opening tussen het voortoneel en het toneel, doorgaans afsluitbaar met het voordoek.
TB 77BPRVPressure Relief Valve, Bij het overschrijden van de ingestelde druk stort een PRV een deel van de pompflow over.
TB 77BPSVPressure Sustaining Valve, Deze regelt de gewenste systeemdruk door het overstorten van een deel van de pompflow.
Certificering BMIPvEProgramma van Eisen: een door een eisende partij volgens NEN 2535 vastgesteld (dit blijkt uit
ondertekening) pakket van eisen, dat als uitgangspunt en randvoorwaarde geldt voor een brandmeldinstallatie.
AlgemeenPvEProgramma van eisen.
TB 60ARAC Regionale Alarm Centrale.
AlgemeenRBIRookbeheersinginstallatie
NEN 12845+1073:2017ringconfiguratieLeidingstelsel waarin het water naar een sprinklerleiding via meer dan één verdeelleidingroute kan stromen.
TB 75rollenzolderVloer bovenin de toneeltoren, direct onder het dak, waarop de katrollen van de toneelhijsinstallatie zijn opgesteld.
AlgemeenRvARaad voor Accreditatie.
AlgemeenRWARook- en warmte-afvoerinstallatie
NEN 12845+1073:2017sectie, afwisselendeSectie waarbij het leidingnet afwisselend is gevuld met water of lucht/inert gas afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
NEN 12845+1073:2017sectie, droge (leiding)Sectie waarbij het leidingnet is gevuld met lucht of inert gas onder druk.
NEN 12845+1073:2017sectie, natte (leiding)Sectie waarbij het leidingnet altijd is gevuld met water.
NEN 12845+1073:2017sectie, 'pre-action'Droge sectie of afwisselende sectie in droge toestand, waarbij de alarmklep kan worden geopend door een onafhankelijke brandmeldinstallatie in het beveiligde gebied.
NEN 12845+1073:2017sectie, sprinklersectieDeel van de sprinklerinstallatie bestaande uit een alarmklepopstelling met bijbehorende leidingen en sprinklers aangesloten achter de alarmklep.
TB 77BSIKBStichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.
TB 65situatietekeningOp het certificaat moet een verwijzing worden opgenomen naar een, door de eisende partijen goedgekeurde en gewaarmerkte situatietekening van het beveiligde object. Op deze tekening moet de omvang van het door de brandblusinstallatie beveiligde gebied en de volledige brandcompartimentering met bijbehorende WBDBO-waarden van het object zijn weergegeven. De WBDBO-waarden moeten ten minste voldoen aan de geëiste waarden in het uitgangspuntendocument. Indien een waarde hoger is dan de vereiste waarde moet de vereiste waarde of, indien bekend en aantoonbaar, de werkelijke waarde worden weergegeven.
TB 77BspeeddroopSpeed droop is de afname van motor snelheid bij toename van de motor belasting.
NEN 12845+1073:2017sprinkler -
droge hangende sprinkler
Constructie bestaande uit een sprinkler en een droge zakleiding, met een afsluitklep aan de bovenkant van de leiding, die gesloten wordt gehouden door het sluitmechanisme van de sprinkler.
NEN 12845+1073:2017sprinkler -
droge staande sprinkler
Constructie bestaande uit een sprinkler en een droge stijgleiding, met een afsluitklep aan de onderkant van de leiding, die gesloten wordt gehouden door het sluitmechanisme van de sprinkler.
NEN 12845+1073:2017sprinkler -
flat spray sprinkler
Sprinkler met een sproeipatroon waarbij water gedeeltelijk boven het niveau van de spreidplaat wordt verspreid.
NEN 12845+1073:2017sprinkler -
glaspatroon sprinkler
Sprinkler, die opent wanneer een glaspatroon gevuld met vloeistof barst.
NEN 12845+1073:2017sprinkler -
hangende sprinkler
Sprinkler waarvan de sproeier het water naar beneden richt.
NEN 12845+1073:2017sprinkler -
horizontale sprinkler
Sprinkler waarvan de sproeier water in horizontale richting verspreidt.
NEN 12845+1073:2017sprinkler -
normaal sprinkler
Sprinkler met een bolvormig sproeipatroon.
NEN 12845+1073:2017sprinkler -
open sprinkler
sprinkler zonder warmtegevoelig afsluitelement .
NEN 12845+1073:2017sprinkler - automatischesprinkelrSproeier met een warmtegevoelig afsluitelement dat opent om water te verspreiden voor brandbestrijding.
TB 60Asprinkler - moedersprinkler Sprinkler voorzien van een hitte gevoelig aanspreekelement, die na activering de toevoer naar een beperkt aantal open sprinklers vrijgeeft.
TB 60Asprinkler - open sprinkler Dit type sprinkler bezit geen afdekplaatje, geen warmtegevoelig element (ampul) en geen zelfafdichtende klep; wanneer na detectie van brand de hoofdklep opengaat, begint de sprinkler te sproeien.
NEN 12845+1073:2017sprinkler - plafond- of 'flush' sprinklerHangende sprinkler gemonteerd gedeeltelijk boven de onderkant van het plafond en zo dat het warmtegevoelig element juist onder het plafond uitsteekt.
NEN 12845+1073:2017sprinkler - spray sprinklerSprinkler met een parabolisch sproeipatroon, waarbij het water naar beneden wordt verspreid.
NEN 12845+1073:2017sprinkler - staande sprinklerSprinkler die zo is ontworpen en gemonteerd, dat de waterstroom naar boven tegen de spreidplaat is gericht en zich parabolisch naar beneden verspreidt.
NEN 12845+1073:2017sprinkler - verborgen sprinklerVerzonken sprinkler met een afdekplaat dat loslaat bij verhitting.
NEN 12845+1073:2017sprinkler - verzonken sprinklerSprinkler met het warmtegevoelig element in zijn geheel of gedeeltelijk boven de onderkant van het plafond.
NEN 12845+1073:2017sprinkler - wandsprinklerSprinkler, waarbij het water zijwaarts wordt verspreid met een half parabolisch sproeipatroon.
NEN 12845+1073:2017sprinkler met smeltverbindingSprinkler, die opent wanneer een speciaal voor dit doel ontworpen onderdeel smelt.
NEN 12845+1073:2017sprinklerinstallatieGeheel aan sprinklerbeveiliging in een inrichting bestaande uit één of meer sprinklersecties, leidingwerk naar alle secties en de watervoorziening(en).
TB 60Asprinklerinstallatie Een automatische sprinklerinstallatie is een samenstelsel van hittegevoelige elementen (sprinklers), leidingen, appendages (waaronder de alarmklep) en één of meerdere water toevoeren dat bij een temperatuurstijging boven een bepaalde waarde, in de onmiddellijke omgeving van het punt waar deze temperatuurstijging zich voordoet, automatisch water volgens een vast patroon verspreidt.
NEN 12845+1073:2017sprinklerjukGedeelte van de sprinkler dat het warmtegevoelig element op zijn plaats houdt zodat het afsluitklepje gesloten blijft.
NEN 12845+1073:2017sprinklerleidingLeiding, die sprinklers rechtstreeks of via armleidingen voedt.
Certificering VBBsprinklermeldinstallatieEen samenstel van apparatuur, leidingen, toebehoren van leidingen en stuurbekabeling, die nodig zijn voor het detecteren van brand en het geven van stuursignalen ten behoeve van de VBB-installatie.
NEN 12845+1073:2017sprinklerrozetPlaatje dat de kier afdekt tussen de onder het verlaagde plafond gemonteerde sprinkler en de plafondplaat.
NEN 12845+1073:2017sproeierWatersproeier met een naar beneden gericht conisch sproeipatroon.
NEN 12845+1073:2017standaard (sprinkler)patroonRechthoekig patroon waarin de sprinklers loodrecht op de richting van de leidingen zijn uitgelijnd.
TB 79starre beugelingType beugel of combinatie van beugels om een radiale beweging van het leidingnet te voorkomen, axiale beweging is wel mogelijk.
NEN 12845+1073:2017stijgleidingVerticale verdeelleiding, die een hoger gelegen verdeel- of sprinklerleiding voedt.
Certificering BMIstuurzoneEen geografisch deel van het gebouw waarvoor de brandmeldcentrale een afzonderlijke sturing verzorgt voor een daar aanwezige brandbeveiligingsinstallatie.
TB-80:2021suppletieVoorziening voor het op peil houden van de watervoorraad.
TB 77BsysteemcurveSysteemdruk als functie van flow door de pomp = pompcurve + voordruk.
TB 77BsysteemdrukDruk aan de perszijde van de pomp = voordruk + pompdruk relatief t.o.v. de atmosferische druk.
Certificering BMIsysteemgroepEen product of component respectievelijk een verzameling van bij elkaar horende producten, ook
wel productlijn genoemd, die compatibel zijn conform NEN-EN 54 en onderdeel zijn van een
brandmeldinstallatie of waarmee een volledige brandmeldinstallatie conform NEN 2535 samengesteld kan worden.
NEN 12845+1073:2017tabelleninstallatieTerm van toepassing op een sectie waarbij de leidingen gelegen na het (de) ontwerppunt(en) eerder zijn gedimensioneerd aan de hand van hydraulische berekeningen. Diameters zijn vermeld in tabellen.
TB 75theatertechniekTechnische installaties van het theater zoals spots en verlichting e.d.
TB 75theaterzaalDeel van het theater waar het publiek zit.
TB 75toneelDeel van het theater achter het voordoek, waar de voorstelling plaatsvindt.
TB 75toneelhijsinstallatieHijsinstallatie boven het toneel om doeken en decorstukken te laten bewegen.
TB 75toneeltorenRuimte boven het toneel voor technische voorzieningen, bruggen, rondgangen en rollenzolder.
NEN 12845+1073:2017tweezijdige verdelingleidingstelsel met sprinklerleidingen aan weerszijden van de verdeelleiding.
Certificering VBBuitbestedenHet contractueel laten uitvoeren van (een deel van) de werkzaamheden door een andere organisatie.
Certificering VBBuitbreidingEen uitbreiding is een verandering van de bestaande VBB-installatie waarbij:
- De uitbreiding groter is dan het sproeivlak; en (of)
- De gevarenklasse verandert; en (of)
- De verandering van invloed is op de watervoorziening; en (of)
- De verandering van invloed is op het uitgangspuntendocument.
TB 60AuitgangspuntendocumentEen document dat niet is opgesteld door een inspectie A-instelling en waarin alle bouwkundige, organisatorische en technische eisen voor de met sprinklers te beveiligen ruimtes en locaties worden beschreven. Een programma van eisen (PvE) voor het ontwerpen en de aanleg van de sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties vormt een integraal onderdeel van het uitgangspuntendocument. Bij kleine (buffer)bewaarplaatsen met verkooplocaties kan, tenzij er sprake is van een complexe situatie, de inhoud van het PvE overeenkomen met de inhoud van het uitgangspuntendocument.
TB 65uitgangspuntendocumentHet document op basis waarvan inspectie en certificatie van de brandblusinstallatie plaatsvindt. Dit document heeft in het verleden verschillende benamingen gekend (o.a. Algemeen Plan, Programma van eisen, Basisdocument Brandveiligheid, Masterplan Brandveiligheid).
Certificering VBBuitgangspuntendocumentHet document waarin de uitgangspunten voor het brandbeveiligingsconcept voor het onderhavige bouwwerk zijn vastgelegd. In het uitgangspuntendocument wordt op basis van inventarisatie van het brandrisico bepaald welke bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen van toepassing zijn, welke eisen daaraan worden gesteld, en welke inspectiecriteria worden toegepast.
Het uitgangspuntendocument moet, volgens de juiste procedure door een gekwalificeerde deskundige worden opgesteld en worden gefiatteerd door de gebruiker van het bouwwerk, en eventueel het
bevoegd gezag en (of) de brandverzekeraar.
InspectieuitgangspuntendocumentHet document waarin de uitgangspunten voor het brandbeveiligingsconcept voor het onderhavige bouwwerk zijn vastgelegd. In het uitgangspuntendocument wordt op basis van inventarisatie van het brandrisico bepaald wat het doel is van de brandbeveiliging, met welke bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen dat doel wordt bereikt, en welke eisen aan de maatregelen worden gesteld. Het uitgangspuntendocument moet zijn gefiatteerd door de gebruiker van het bouwwerk, en desgewenst het bevoegd gezag en (of) de brandverzekeraar.
Certificering UPD:1.1uitgangspuntendocument brandbeveiligingsamenhangend geheel van risico-analyse, doelstelling, de (prestatie)eisen en specificaties
brandbeveiliging van de brandbeveiligingsinstallatie(s), het bouwwerk en de organisatie. Wordt vaak afgekort tot UPD.
NEN 12845+1073:2017Uitstroom coëfficiënt “K-factor”Uitstroomcoëfficiënt in de formule Q = K√p waarbij Q de uitstroom is in liters per minuut, en p de druk in bar.
Certificering VBBULUnderwriters Laboratories, USA
TB-80:2021UPDUitgangspuntendocument. Vroeger heette dit PvE; Programma van Eisen. Het is een document waarin de eisen omschreven staan waaraan de installatie moet voldoen.
Certificering UPD:1.1valideren, validatieVaststellen dat het onderwerp van validatie juist, waar, geldig, rechtsgeldig, geschikt voor het doel en (of) toepassing of echt is.
Certificering BBCV:1.0vast dienstverbandDe arbeidsrelatie tussen leverancier en werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst, niet zijnde
een afroep- of nul-uren-contract, waarin de werknemer daadwerkelijk werkzaamheden verricht in opdracht van de leverancier.
Certificering VBB-LEvast dienstverbandEen vast dienstverband hebben medewerkers met wie de VBB leverancier een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten voor één FTE (zogenaamde nul-uren of part time contracten zijn niet toegestaan).
Certificering VBB-OHvast dienstverbandDe arbeidsrelatie tussen onderhoudsbedrijf en werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst,
niet zijnde een afroep- of nul-uren-contract, waarin de werknemer daadwerkelijk werkzaamheden verricht in opdracht van het onderhoudsbedrijf.
Certificering BMIvast dienstverbandEen vast dienstverband hebben medewerkers met wie het brandmeldonderhoudsbedrijf een
arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (zogenaamde nul-uren contracten zijn niet toegestaan).
TB 79vast-puntbeugelingType beugel of combinatie van beugels om naast een radiale beweging ook een axiale beweging van het leidingnet te vermijden (fixatie in alle richtingen).
TB 77BVBBVastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen.
Certificering VBBVBB-installatie Een vast-opgestelde brandbeheersings- en brandblusinstallatie, ontworpen en geïnstalleerd in een bouwwerk om in geval van brand mensen te beschermen en/of schade te beperken. Een VBB-installatie
is bedoeld om een brand te beheersen en/of te blussen. Onder VBB-installaties worden begrepen automatische sprinklerinstallaties, blusgasinstallaties, blusschuiminstallaties en bijbehorende
branddetectie- en signaleringsinstallaties.
Een volledig bedrijfsvaardige installatie inclusief de voor de goede werking benodigde hulp- en bijwerktuigen (bijvoorbeeld: dieselmotor, pomp, sprinklermeldcentrale, schuimbijmenging en watertank).
AlgemeenVdSVdS Schadenverhütung GmbH, Keulen
TB 77BverdeelinrichtingSamenstel dat verschillende types schakel-, beveiligings-en besturingsmaterieel bevat en dat met een of meer uitgaande elektrische stroomketens is verbonden en wordt gevoed door een of meer inkomende elektrische stroomketens samen met de klemmen voor de nul-en de beschermingsleidingen.
NEN 12845+1073:2017verdeelleidingLeiding, die een sprinklerleiding rechtstreeks voedt of een enkele sprinkler aangesloten op een sprinkler­leiding langer dan 300 mm, niet zijnde het laatste gedeelte van de leiding.
NEN 12845+1073:2017verdeelleiding aftakkingVerdeelleiding vanaf een hoofdverdeelleiding naar een laatste vertakking in een leidingstelsel met enkelzijdige voeding.
Certificering UPD:1.1verificatieVaststellen dat het onderwerp van verificatie voldoet aan de gestelde eisen.
NEN 12845+1073:2017verlaagd roosterplafondPlafond met een open constructie dat geen belemmering vormt voor het uitstromende sprinklerwater.
NEN 12845+1073:2017verschervend (sprinkler)patroonRuitvormig patroon waarin sprinklers met een halve sprinklerafstand zijn versprongen ten opzichte van de naastgelegen sprinklerleiding(en).
NEN 12845+1073:2017versnellerToestel dat de vertraging van inwerkingtreding reduceert van een droge alarmklep of een samengestelde alarmklep in de droge toestand, door vroegtijdige detectie van de drukval van lucht of inert gas bij het aanspreken van een sprinkler.
InspectievervolginspectieDe periodieke opvolgingsonderzoeken aan de hand van de relevante inspectiepunten, om vast te stellen of (een deel of delen van) het initieel geïnspecteerde brandbeveiligingssysteem in de gebruiksfase voldoet (voldoen) aan de afgeleide doelstelling(en). Geïnspecteerd wordt wat er ten opzichte van de vorige inspectie is gewijzigd.
CertificeringvestigingEen vestiging is een permanente locatie waar een organisatie werkzaamheden uitvoert of diensten levert.
NEN 12845+1073:2017vijverNatuurlijke of kunstmatige in de grond aangelegde open watervoorraad met doorlaatbare bodem en wanden. OPMERKING 1 bij term Zie het tekstblok onder 9.4 in NEN 1073. OPMERKING 2 bij term De vijver wordt door grondwater op peil gehouden.
TB 77Bvoedingspunt van de elektrische installatiePunt waar elektrische energie wordt geleverd aan de elektrische installatie.
NEN 12845+1073:2017volledig berekendTerm van toepassing op een sectie waarvan het gehele leidingnet wordt gedimensioneerd aan de hand van hydraulische berekeningen.
TB 75voordoekToneelgordijn tussen voortoneel en toneel.
TB 77BvoordrukDruk aan de zuigzijde van de pomp relatief t.o.v. de atmosferische druk.
TB 75voortoneelDeel van het toneel voor het voordoek.
TB 77BvuurwerksysteemEen VBB-systeem t.b.v. de opslag van consumentenvuurwerk tot 10 ton.
NEN 12845+1073:2017watertoevoerleidingLeiding tussen een watervoorziening en een hoofdleiding of de alarmklepopstelling(en); of een leiding die water levert aan een beperkte watervoorraad.
NEN 12845+1073:2017watervoorziening gegevenspuntPunt op het leidingnet waar de druk- en opbrengstkenmerken van de watervoorziening worden bepaald en gemeten.
TB 65WBDBOWeerstand tegen branddoorslag en brandoverslag als bedoeld in de NEN 6068. Deze waarde uitgedrukt in minuten geldt per definitie aan weerszijden van een brandwerende scheiding tenzij expliciet anders is vermeld op het certificaat. Een (hoofd)draagconstructie die een brandwerende scheiding in stand houdt moet een brandwerendheid tegen bezwijken hebben overeenkomstig de WBDBO-waarde van de betreffende brandscheiding.
TB 77BwerkdrukDruk waarop componenten ontworpen zijn en waar deze continue aan blootgesteld kunnen worden, zoals aangegeven door de fabrikant relatief t.o.v. de atmosferische druk.
TB 77BWKOWarmtekoude opslag. Een bronpompsysteem dat wordt gebruikt voor de verwarming en/of koeling van een gebouw.
Certificering VBBwoningsprinklerType sprinkler volgens NEN-EN 12259-14.
NEN 12845+1073:2017zakleidingVerticale verdeelleiding, die lagergelegen verdeel- of sprinklerleiding voedt.
TB 75zijtoneelRuimte naast het toneel met (beweegbare) decorstukken, toegankelijk voor theatertechnici, acteurs en aanvoer van materieel e.d.
NEN 12845+1073:2017zoneGedeelte van een sectie met een specifiek stromingsalarm en uitgerust met een bewaakte hulpafsluiter.
TB 77BzuigdrukManometrische druk aan de zuigzijde van de pomp.

Deel dit bericht of pagina